פניות לגבי ערעורים יש להפנות למשרד החינוך, אגף בכיר חינוך ערבי 

© 2021 מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית